BİEM İLAÇ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

BİEM İLAÇ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Sayın Şirket Yetkilisi,

 

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); iş geliştirme ve işbirliği faaliyetleri kapsamında BİEM İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“BİEM İlaç”) olarak tarafımızla, web sitemiz (www.biemilac.com.tr) üzerinden doldurmuş olduğunuz form ile iletişime geçtiğinizde, bu formda yer alan bilgilerin kişisel verilerinizi içermesi ihtimaline binaen hazırlanmıştır.

 

BİEM İlaç olarak veri sorumlusu sıfatımızdan bahisle, bu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat uyarınca sizi, KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüze ilişkin olarak; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlenebileceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin saklanma süreleri, kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin önlemler ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

 

BİEM İlaç olarak, iş geliştirme ve işbirliği faaliyetleri kapsamında bizimle paylaşmış olduğunuz ve tarafımızca işlenen/saklanan kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen hukuki nedenlere dayalı olarak, aşağıda belirtilen şekilde işlenebilecek veya üçüncü kişilere aktarılabilecektir:

 

 1. BİEM İlaç Veri Sorumlusudur

KVKK uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla BİEM İlaç tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde; kaydetme, saklama, sınıflandırma, güncelleme de dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi, Hukuki Gerekçeleri ve İşlenme Amaçları

Başta KVKK olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında BİEM İlaç’ın hâlihazırda var olan internet sitesi (www.biemilac.com.tr) ve ileride sahip olabileceği sair internet siteleri üzerinden toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloya uygun biçimde ve her bir veri için belirtilen hukuki gerekçelere dayalı olarak işlenebilecektir:

 

İşlenecek Kişisel Veriniz İşlenen Kişisel Veri Kategorisi Verinin İşlenme Amacı Verinin İşlenmesinin Hukuki Gerekçesi
Adınız ve Soyadınız Kimlik Verisi Ad ve soyadı veriniz; şirketinizin şahıs şirketi olması durumunda şirketinize ilişkin kayıtları tutabilmek ve işbirliği faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçebilmek amacıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir. KVKK m. 5/2(c) ve 5/2(f) uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veya bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Telefon Numaranız ve E-Posta Adresiniz İletişim Verisi Telefonu numarası ve e-posta adresi verileriniz;

1.    İşbirliği ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında sizlerle iletişime geçmek,

2.    İş ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin sağlıklı bir biçimde planlanması ve hayata geçirilmesi, bu süreçlerdeki iletişimin BİEM İlaç çalışanları ve temsilcileri vasıtasıyla sağlanması,

3.    BİEM İlaç’ın ürün portföyünün tarafınızla paylaşılması,

4.    BİEM İlaç tarafından size önerilen ürünlerin uzmanlık alanı, talep ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi,

5.    İş ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi ve uzmanlık alanınıza ilişkin gelişmeleri ve piyasayı takip etmenizin kolaylaştırılması,

6.    Yeniliklerin ve yeni ürünlerin tarafınıza duyurulması,

7.    BİEM İlaç’a iletilen talep ve şikâyetler akabinde iletişime geçilebilmesi,

8.    Hukuki ve kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (ilaca ilişkin mevzuat, sosyal güvenlik ve iş güvenliği mevzuatı, uluslararası düzenlemeler ve benzeri mevzuat bakımından sahip olduğumuz yükümlülükler),

9.    Ürünlere ilişkin pazarlama stratejileri geliştirilmesi sürecine ilişkin planlamalar ve iletişim faaliyetleri gerçekleştirilmesi,

10.  Sektörel süreçler bakımından oluşturduğumuz veri tabanına şirket bilgilerinizin kaydedilmesi

amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

KVKK m. 5/2(c) ve 5/2(f) uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veya bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
IP Adresiniz İşlem Güvenliği IP adresi veriniz;

1.    Bilgi güvenliği ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

2.    Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

3.    Talep ve şikâyetlerin takibi,

4.    Gerektiğinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

KVKK m. 5/2(c) ve 5/2(f) uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veya bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, BİEM İlaç tarafından BİEM İlaç çalışanlarına, görevlilerine, kanunen görevli kurum ve kuruluşlara, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde BİEM İlaç’ın sözleşmeli danışman ve avukatlarına, aktarılması gereken kişisel verilerle sınırlı olarak BİEM İlaç iş ortaklarından yalnızca ilgili olanlara, hizmet alınan bilgi işlem şirketlerine ve (gerekmesi durumunda) sözleşme ilişkisi ise bağlı olunan şirketlere, bu verilerin toplanma amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz; yukarıda yer alan 2 numaralı maddede belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ile resmi kurum/kuruluşlar ve işbu maddede sayılan haller haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ya da üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

BİEM İlaç, kişisel verilerinizin işlenme amacının ortadan kalkması veya kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla birlikte veya ilgili kişi sıfatıyla sizin bu doğrultudaki yazılı talebiniz üzerine kişisel verilerinizi siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir. Anılan kişisel verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

BİEM İlaç, kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekte ve söz konusu faaliyetler kapsamında kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak başta KVKK olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun biçimde hareket etmektedir. Dolayısıyla BİEM İlaç, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

 1. KVKK m. 11 Uyarınca Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen ilgili kişi olarak haklarınız şu şekildedir:

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. f) KVVK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. g) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereği; yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde başvurunuzu, internet sitemizde yer alan formu doldurarak veya yazılı ve ıslak imzalı olarak ve her hâlükârda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesine uygun olarak (Başvuruda; başvurucunun adı-soyadı ve başvuru yazılı ise imzası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, başvurucunun tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunmak zorundadır. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.) kimliğinizi kanıtlayıcı belgeleri de eklemek suretiyle;

 

 • “Anıttepe Mahallesi Turgut Reis Caddesi No:21 Tandoğan Çankaya/Ankara” adresine iadeli-taahhütlü mektup yoluyla veya noter kanalıyla yazılı olarak,
 • Tarafınızca BİEM İlaç’a daha önce bildirilen ve BİEM İlaç’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak (bu konuda bir şüpheniz varsa, lütfen sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresiniz konusunda bilgi ve teyit talep ediniz), kvkk@biemilac.com.tr adresine elektronik posta gönderme biçiminde,
 • Kayıtlı elektronik posta adresinizden biemilac@hs01.kep.tr adresine elektronik posta iletme biçiminde,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle

iletilmesi gerekmektedir.

 

Başvurunuz akabinde ve yasal süreye uygun olarak, BİEM İlaç ile olan ilişkiniz tespit edilerek, varsa, BİEM İlaç tarafından işlenen kişisel verileriniz eksiksiz olarak belirlenecek ve ilgili başvurunuza en geç otuz (30) gün içerisinde doğru bir biçimde ücretsiz olarak cevap verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, BİEM İlaç tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret, ilgilisinden talep edilecektir.

 

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve başvuru yapanın ilgili kişi olduğunun doğrulanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için BİEM İlaç, kişisel bilgilerinizi veya ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. İletilen taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde BİEM İlaç, yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

 

 1. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu tarafımıza bildirebilirsiniz.

 

İşbu Aydınlatma Metni 8 Haziran 2020 tarihinde hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya BİEM İlaç kişisel veri işleme amaç ve politikalarında değişiklik meydana gelmesi durumunda işbu Aydınlatma Metni’nde gerekli değişiklikler yapılabilir ve işbu Metin’in içeriğinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Metin’in yürürlük tarihi ve içeriği BİEM İlaç tarafından belirlenecek ve güncellenece